اگر امید به خدا بود میتوانستیم غوغا کنیمامید به خدا راه نجات

یک کار روز قیامت اثر داره و چه بسا باعث بخشندگی بشه

امید

نظرات بسته شده است.