بازدید مجمع تربیت فارس از برخی از مدارس و کانون های تربیتی شیراز

در این دیدارها اعضای جمعیت فعالان تربیتی فتح الفتوح کشور مجمع تربیت را همراهی می کردند.

مجتمع آموزشی رهپویان وصال شیراز
بازدید از مجتمع آموزشی رهپویان وصال شیراز
مدرسه علوی شیراز
بازدید از مجتمع آموزشی علوی و گفتگو با مدیر مجتمع
مدرسه پیام شیراز
بازدید از مدرسه پیام شیراز و گفتگو با مدیران و معاونین
بازدید از مدرسه پیام شیراز و گفتگو با مدیران و معاونین
بازدید از مدرسه پیام شیراز و گفتگو با مدیران و معاونین
باز دید از مدرسه میعاد امام رضا علیه السلام
باز دید از مدرسه میعاد امام رضا علیه السلام
بازدید از مدرسه تمدن سازان شیراز
بازدید از مدرسه تمدن سازان شیراز
بازدید از مدرسه تمدن سازان شیراز
بازدید از مدرسه تمدن سازان شیراز
جلسه با مدیران مدارس و کانون های تربیتی شیراز
جلسه با مدیران مدارس و کانون های تربیتی شیراز
جلسه با مدیران مدارس و کانون های تربیتی شیراز
جلسه با مدیران مدارس و کانون های تربیتی شیراز
جلسه با مدیران مدارس و کانون های تربیتی شیراز
جلسه با مدیران مدارس و کانون های تربیتی شیراز
بازدید از مدرسه امین فاطمه الزهرا س
بازدید از مدرسه امین فاطمه الزهرا س
بازدید از مجموعه تربیتی علوی شیراز
بازدید از مجموعه تربیتی علوی شیراز
بازدید از مجموعه تربیتی علوی شیراز
بازدید از مجموعه تربیتی علوی شیراز
بازدید از مجموعه تربیتی علوی شیراز
بازدید از مجموعه تربیتی علوی شیراز با مدیریت حاج آقا ساسانیان
بازدید از مرکز پرورش انسان کارآمد و مدرسه شاکرین
بازدید از مرکز پرورش انسان کارآمد و مدرسه شاکرین
بازدید از مرکز پرورش انسان کارآمد و مدرسه شاکرین
بازدید از مرکز پرورش انسان کارآمد و مدرسه شاکرین
باز دید از مدرسه دخترانه ریحانه
باز دید از مدرسه دخترانه ریحانه
باز دید از مجتمع دخترانه ریحانه
باز دید از مجتمع دخترانه ریحانه
باز دید از مجتمع دخترانه ریحانه
باز دید از مجتمع دخترانه ریحانه
بازدید از کانون تربیتی شهید علم الهدی در سعدی
بازدید از کانون تربیتی شهید علم الهدی در سعدی

نظرات بسته شده است.