دوره عمومی مطالعات بین الملل : کشور روسیه

دکتر وحید حسین زاده کارشناس مسائل روسیه و دیپلماسی اقتصادی

 

آشنایی عمومی و بررسی ظرفیت های اقتصادی کشور:
?روسیه

با حضور:
◻️ دکتر وحید حسین زاده
(کارشناس مسائل روسیه و دیپلماسی اقتصادی)

? دوشنبه ۱۹ آبان ماه؛ ساعت ۲۰

 

نظرات بسته شده است.