قصه های جنگ : این قسمت برادر سید رضا متولی

موضوع این گفتگو شهید حاج منصور خادم صادق می باشد.

در قسمت هفتم برنامه قصه های جنگ محمد علی یزدانشناس به گفتگو با برادر سید رضا متولی پیرامون احوالات شهید حاج منصور خادم صادق می پردازند.

یکشنبه سی شهریور 1399

موضوع گفتگو : شهید حاج منصور خادم صادق

 

نظرات بسته شده است.