قصه های جنگ ( فصل سوم ) ؛ این قسمت : سردار شهید علی اکبر حبشی

در این برنامه قصه های جنگ محمد علی یزدانشناس به گفتگو با آقای علی مهجوران رزمنده و راوی دفاع مقدس می پردازد.
زندگی و مجاهدت های شهید علی اکبر حبشی از شهدای شهرستان قیرو کارزین موضوع صحبت این قسمت می باشد.
این گفتگو در فضای مجازی و از طریق اسکای روم انجام شده است .


قصه های جنگ ( فصل سوم ) ؛ این قسمت : سردار شهید علی اکبر حبشی

نظرات بسته شده است.