قصه های جنگ ( فصل سوم ) ؛ این قسمت : شهید علی اصغر سرافراز

در این برنامه قصه های جنگ محمد علی یزدانشناس به گفتگو با آقای اصغر ماهوتی و عبدالرحیم بناکار رزمنده و راوی دفاع مقدس می پردازد.
زندگی و مجاهدت های شهید علی اصغر سرافراز از شهدای شهرستان نی ریز موضوع این گفتگو می باشد.
این گفتگو در فضای مجازی و از طریق اسکای روم انجام شده است .

قصه های جنگ ( فصل سوم ) ؛ این قسمت : شهید علی اصغر سرافراز

نظرات بسته شده است.