مجموعه اقدامات جبهه فرهنگی شهرستان پاسارگاد در فصل تابستان و بهار

مجموعه اقدامات جبهه فرهنگی شهرستان پاسارگاد در فصل تابستان و بهار :

 

نشست های بصیرتی وگام دوم انقلاب همراه با تشویق جوانان ونوجوان مسجدی:

برنامه ها با همکاری مجموعه ها ورابطین جبهه وبا هماهنگی امام جماعت مساجد برگزار گردید ودر اخر جلسه به تعدادی از جوانان  ونوجوانان فعال هدایایی تقدیم گردید.

تقویت وراه اندازی گروههای سرود محلات ومساجد وبرگزاری جشنواره سرود محلات:

این برنامه ها با همکاری مجموعه ها ورابطین جبهه وپایگاههای مقاومت بسیج وکانون های فرهنگی  مساجد برگزار گردید وبه گروههای برتر و  فعال هدایایی تقدیم گردید.

حمایت از تیم های ورزشی جوانان و نوجوانان وبرگزاری دوره های اموزشی  ومسابقات محلات:

این برنامه ها با همکاری مجموعه ها ورزشی محلات وناحیه مقاومت  بسیج برگزار گردید ودر آخر به تعدادی از جوانان ونوجوانان وتیم های برتربا حضورامام جمعه محترم  هدایایی تقدیم گردید.

برگزاری نشست های خانواده با حضور مشاورین واساتید در محلات ویژه خانواده ها:

این برنامه ها با همکاری مجموعه ها ورابطین جبهه در محلات و بسیج خواهران برگزار گردید.

برگزاری کلاس اموزشی وحمایت از سخنزانان ومداحان جوان در هیات مذهبی:

این برنامه با همکاری شورای هیات مذهبی و کانون مداحان و مجموعه ها و رابطین جبهه و هیات مذهبی محلات برگزار گردید.

برگزاری مسابقات نقاشی به مناسبت های مختلف بین جوانان ونوجوان مساجد و محلات:

این برنامه ها با همکاری مجموعه ها ورابطین جبهه وپایگاههای مقاومت بسیج وکانون های فرهنگی  مساجد برگزار گردید وبه نفرات  برتر و  فعال هدایایی تقدیم گردید.

حمایت و تقویت جلسات قران کلاس های قران حفظ، قرائت و تفسیر:

این برنامه ها با همکاری مجموعه ها ورابطین جبهه وپایگاههای مقاومت بسیج وکانون های فرهنگی  مساجد برگزار گردید وبه نفرات  فعال هدایایی تقدیم گردید.

تقویت وفعال سازی شبکه های مجازی ورسانه جبهه انقلاب شهرستان وانتشار رویدادهای فرهنگی، مذهبی شهرستان پاسارگاد :
برگزاری اردوهای زیارتی وتفریحی فعالین جبهه وتشویق جوانان و نوجوانان :
دیدار با خانواده شهدا و برگزاری نشست با امام جمعه شهرستان :

نظرات بسته شده است.