همراهان جشنواره کتابزی

کتابزی چیست ؟

تیزر جشنواره کتابزی

لینک ارسال فیلم

اینستاگرام کتابزی

همراهان جشنواره کتابزی

شیراز پایتخت کتاب فارس در سال 1400 است ، برای همراهی و هم افزایی اهالی کتاب کشور در این امر مهم جشنواره و مسابقه کتابزی طراحی گردیده است ، امید است با همراهی شما به هدف بلند ترویج کتاب و کتابخوانی نزدیک شویم.
  • (لطفا به سال وارد کنید )