کتاب های پیشنهادی ؛ آقای محمد علی یزدانی

کارگردان و مستند ساز

کتاب های پیشنهادی ؛ آقای محمد علی یزدانی:

رستاخیز عاشقی (محمدسرشار)

گفتمان انقلاب اسلامی (مسعود صدوق)

قصه سنگ و خشت ( محمدکاظم کاظمی)

قیدار ( رضا امیرخانی)

جانستان کابلستان ( رضا امیرخانی)

آیین رزم (سون تزو)

تاریخ معاصر ایران ( موسی نجفی، موسی حقانی)

مشروطه شناسی (موسی نجفی)

سه دیدار (نادر ابراهیمی)

کتاب های پیشنهادی ؛ محمد علی یزدانی

نظرات بسته شده است.