کتاب های پیشنهادی ؛ دکتر محمد مرادی

شاعر نویسنده و استاد دانشگاه

📍کتاب های پیشنهادی آقای دکتر محمد مرادی

سلام این هم یک فهرست ساده.

🔸کتاب شرح شوق( دکتر سعید حمیدیان) شرح اشعار حافظ
🔹مجموعه اشعار قیصر امین‌پور( نشر مروارید)
🔸مجموعه اشعار سلمان هراتی(دفتر شعر جوان)
🔹کتیبه‌های ژنرال(اکبر صحرایی)
🔸امپراتور کلمات(احمد اکبرپور)

🔹 انشای تحیر(دکتر کاووس حسن‌لی)
🔸 با چراغ و آینه(دکتر شفیعی کدکنی)
🔹اسرار و ابزار طنزنویسی(محسن سلیمانی)
🔸کلیات سعدی(حسین استادولی و بهاءالدین اسکندری)
🔹 روی ماه خداوند را ببوس(مصطفی مستور)

دکتر محمد مرادیشرح شوق سعید حمیدیاناشعار قیصر امین پوربا چراغ و آینه دکتر شفیعی کدکنیمجموعه اشعار سلمان هراتیکتیبه ژنرال اکبر صحراییامپراتور کلمات احمد اکبرپوربیدل و انشای تحیر کاووس حسن لیاسرار و ابزار طنزنویسی محسن سلیمانیکلیات سعدی

نظرات بسته شده است.