کتاب های پیشنهادی ؛ سید محمد امین جعفری حسینی

📍کتاب های پیشنهادی آقای #سید محمد امین جعفری حسینی

❇️راستش را بخواهید انتخاب از میان خیل کتاب هایی که خوانده و دوستشان دارم خیلی دشوار است.
بدون تردید در حوزه ی شعر آثار فراوانی هستند که می توانم معرفی کنم که از شماره های شما فهرست ده گانه ی شما به مراتب بیشتر هستند اگر یک مخاطب عادی شعر بودم، حتما در این فهرست حداقل نام چند کتاب را می نوشتم اما چون خودم از اهل و ایل و آل شعر هستم و همه ی شاعران ایران کسان من هستند، خود را متهم به تبعیض میان نزدیکانم نمی کنم و کتاب هایی از حوزه ادبیات داستانی معرفی می کنم.
و در این فهرست هم تعمد می کنم و خیل آثار درخشان ادبیات داستانی جهان را به نفع بیشتر خوانده شدن ادبیات داستانی کشورمان نادیده می گیرم .

✅انتخاب اول من بدون تردید گل سرسبد ادبیات داستانی ایران زمین، اثر جاودانه استاد عزیزم #نادر_ابراهیمی است.

🔸 آتش بدون دود ( نادر ابراهیمی )
🔹همسایه ها(احمد محمود )
🔸 گاوخونی (جعفر مدرس صادقی )
🔹دیلماج (حمیدرضا شاه آبادی )
🔸 قیدار (رضا امیرخانی )

🔹خانه ادریسی ها(غزاله علیزاده )
🔸 روی ماه خداوند را ببوس (مصطفی مستور )
🔹مجموعه داستان بازی عروس و داماد (بلقیس سلیمانی )
🔸 زمین سوخته ( احمد محمود )
🔹 فردا شکل امروز نیست ( نادر ابراهیمی )

در پایان هم نام کتابی را می نویسم که با خواندن هر سطر آن ایران و ایرانی امروز در آینه می بینیم، لبخند می زنیم و البته حسرت ها می خوریم که چرا اینجا و اینگونه هستیم
📌جامعه شناسی خودمانی/ چرا درمانده ایم ( حسن نراقی )

سبز باشید و صبور و سربلند
سید محمد امین جعفری حسینی
شاعر نویسنده و فعال اجتماعی

 

سید محمد امین جعفری حسینیآتش بدون دود نادر ابراهیمیگاوخونی جعفر مدرس صادقیهمسایه ها احمد محموددیلماج حمید رضا شاه آبادیقیدار رضا امیرخانیخانه ادریسیها غزاله علیزادهروی ماه خدا را ببوس مصطفی مستوربازی عروس و داماد بلقیس سلیمانیزمین سوخته احمد محمودجامعه شناسی خودمانی احمد نراقی

نظرات بسته شده است.