گزارش تصویری دومین جلسه مدارس تربیت محور شیراز- مجتمع آموزشی علوی

این جلسه در تاریخ 15 مرداد ماه در مجتمع آموزشی علوی شیراز برگزار گردید.

مجتمع آموزشی علوی شیرازجلسه دوم مدارس تربیت محور شیراز در مجتمع آموزشی علویجلسه دوم مدارس تربیت محور شیراز در مجتمع آموزشی علویجلسه دوم مدارس تربیت محور شیراز در مجتمع آموزشی علویجلسه دوم مدارس تربیت محور شیراز در مجتمع آموزشی علویجلسه دوم مدارس تربیت محور شیراز در مجتمع آموزشی علویجلسه دوم مدارس تربیت محور شیراز در مجتمع آموزشی علویجلسه دوم مدارس تربیت محور شیراز در مجتمع آموزشی علویجلسه دوم مدارس تربیت محور شیراز در مجتمع آموزشی علویجلسه دوم مدارس تربیت محور شیراز در مجتمع آموزشی علوی

نظرات بسته شده است.