تدوین نظام نامه تجربه نگار مدارس تحولی

به همت قرارگاه تخصصی آموزشی شهید رجایی فرهنگیان جوان استان فارس، جزوه تجربه نگار مدیران و مربیان مدارس تحولی استان فارس تدوین گردید.

به دنبال ضرورت انتقال تجربیات موفق در حوزه تعلیم و تربیت، قرارگاه تخصصی شهید رجایی پس از بازدید از مدارس تحولی استان های فارس، تهران و مشهد اقدام به ثبت نوشتاری تجربیات موفق نموده است.

قرار است در آینده نزدیک این جزوه ارزشمند تجربه نگار تبدیل به کتاب گردیده و پس از رونمایی در اختیار فعالین حوزه تعلیم و تربیت گردد.

نظرات بسته شده است.