مرور برچسب

آغاز اندیشه

برنامه گفتگوی آغاز اندیشه(فصل دوم):قسمت هشتم؛ دکتر محمد علی جلالی نسب و دکتر احمد خدایی نصر

برنامه گفتگو محور آغاز اندیشه به همت خانه اندیشه ورزان انقلاب اسلامی فارس طرح ریزی گردیده است و با اجرای دکتر سعید بختیاری به بررسی و تحلیل مسائل بنیادین حوزه فرهنگ و اجتماع استان فارس خواهد پرداخت. این برنامه در فصل دوم قسمت هشتم به بررسی…

برنامه گفتگوی آغاز اندیشه(فصل دوم): قسمت هفتم؛ دکترمهدی مومن زاده و محمد حسن استرحام

برنامه گفتگو محور آغاز اندیشه به همت خانه اندیشه ورزان انقلاب اسلامی فارس طرح ریزی گردیده است و با اجرای دکتر عبدالکریم عطایی به بررسی و تحلیل مسائل بنیادین حوزه فرهنگ و اجتماع استان فارس خواهد پرداخت. این برنامه در فصل دوم قسمت هفتم به…

برنامه گفتگوی آغاز اندیشه(فصل دوم): قسمت ششم ؛ حجت الاسلام جوشن و سرهنگ دوستدار

برنامه گفتگوی آغاز اندیشه(فصل دوم): قسمت ششم ؛ حجت الاسلام جوشن و سرهنگ دوستدار: برنامه گفتگو محور آغاز اندیشه به همت خانه اندیشه ورزان انقلاب اسلامی فارس طرح ریزی گردیده است و با اجرای دکتر عبدالکریم عطایی به بررسی و تحلیل مسائل بنیادین…

برنامه گفتگوی آغاز اندیشه(فصل دوم) : قسمت پنجم ؛ سید اسماعیل سجادی و هادی منصوری

برنامه گفتگو محور آغاز اندیشه به همت خانه اندیشه ورزان انقلاب اسلامی فارس طرح ریزی گردیده است و با اجرای دکتر عبدالکریم عطایی به بررسی و تحلیل مسائل بنیادین حوزه فرهنگ و اجتماع استان فارس خواهد پرداخت. این برنامه در فصل دوم قسمت پنجم به…

برنامه گفتگوی آغاز اندیشه(فصل دوم) ؛ قسمت چهارم ؛ حجت الاسلام محمد استوار میمندی

برنامه گفتگو محور آغاز اندیشه به همت خانه اندیشه ورزان انقلاب اسلامی فارس طرح ریزی گردیده است و با اجرای دکتر عبدالکریم عطایی به بررسی و تحلیل مسائل بنیادین حوزه فرهنگ و اجتماع استان فارس خواهد پرداخت. این برنامه در فصل دوم قسمت چهارم به…

برنامه گفتگوی آغاز اندیشه(فصل دوم) ؛ قسمت سوم ؛ آقای دکتر محمد هادی صادقی

برنامه گفتگو محور آغاز اندیشه به همت خانه اندیشه ورزان انقلاب اسلامی فارس طرح ریزی گردیده است و با اجرای دکتر عبدالکریم عطایی به بررسی و تحلیل مسائل بنیادین حوزه فرهنگ و اجتماع استان فارس خواهد پرداخت. این برنامه در فصل دوم قسمت سوم به…

برنامه گفتگوی آغاز اندیشه(فصل دوم) ؛ قسمت دوم ؛ آقایان دکتر قائدی و مهندس باقری

برنامه گفتگو محور آغاز اندیشه به همت خانه اندیشه ورزان انقلاب اسلامی فارس طرح ریزی گردیده است و با اجرای دکتر عبدالکریم عطایی به بررسی و تحلیل مسائل بنیادین حوزه فرهنگ و اجتماع استان فارس خواهد پرداخت. این برنامه در فصل دوم قسمت دوم به…

فرم ثبت نام خانه اندیشه ورزان انقلاب اسلامی

نیاز به گفتگو و آشنایی با اندیشه های جدید و بازبینی تفکرات پیشین ،از ملزومات حفظ حیات فکری و روحی هر انسان است . نادیده گرفتن این نیاز خصوصا در سال های اخیر توسط متفکران و اندیشمندان ،سبب روی آوردن نسل جوان و اذهان تشنه به سوی ایده…

برنامه گفتگوی آغاز اندیشه(فصل دوم) ؛ قسمت اول ؛ دکتر دودمان و مهندس رئیسی

برنامه گفتگو محور آغاز اندیشه به همت خانه اندیشه ورزان انقلاب اسلامی فارس طرح ریزی گردیده است و با اجرای دکتر عبدالکریم عطایی به بررسی و تحلیل مسائل بنیادین حوزه فرهنگ و اجتماع استان فارس خواهد پرداخت. این برنامه در فصل دوم قسمت اول به…

برنامه گفتگوی آغاز اندیشه ؛ قسمت دهم ؛ حجت الاسلام دکتر محمد تقی سبحانی

برنامه گفتگو محور آغاز اندیشه به همت خانه اندیشه ورزان انقلاب اسلامی فارس طرح ریزی گردیده است و با اجرای دکتر عبدالکریم عطایی به بررسی و تحلیل مسائل بنیادین حوزه فرهنگ و اجتماع استان فارس خواهد پرداخت. این برنامه در قسمت دهم میزبان…

برنامه گفتگوی آغاز اندیشه ؛ قسمت نهم ؛ دکتر سعید زاهد زاهدانی و مهندس جواد سیف

برنامه گفتگو محور آغاز اندیشه به همت خانه اندیشه ورزان انقلاب اسلامی فارس طرح ریزی گردیده است و با اجرای دکتر عبدالکریم عطایی به بررسی و تحلیل مسائل بنیادین حوزه فرهنگ و اجتماع استان فارس خواهد پرداخت. این برنامه در قسمت هفتم میزبان…

برنامه گفتگوی آغاز اندیشه ؛ قسمت هشتم ؛ آقایان مصطفی مشفقیان و سید مهدی موحد

برنامه گفتگو محور آغاز اندیشه به همت خانه اندیشه ورزان انقلاب اسلامی فارس طرح ریزی گردیده است و با اجرای دکتر عبدالکریم عطایی به بررسی و تحلیل مسائل بنیادین حوزه فرهنگ و اجتماع استان فارس خواهد پرداخت. این برنامه در قسمت هشتم میزبان…