مرور برچسب

آقای علی حیدری

دوره عمومی مطالعات بین الملل ؛ کشور ترکیه

دهمین دوره عمومی مطالعات بین المللی مجمع بین الملل فارس به بررسی مسائل کشور ترکیه می پردازند. آشنایی عمومی با کشور: 🔻جمهوری ترکیه با حضور: ◻️ آقای علی حیدری (کارشناس مسائل ترکیه) 🕘 زمان: دوشنبه ۱۷ آذر ماه؛ ساعت ۲۰ صفحه مجمع بین…