مرور برچسب

آموزش خبرنگاری

دوره آموزش مجازی تربیت خبرنگاری

سازمان فضای مجازی سراج مرکز فارس با همکاری دانشکده خبرگزاری فارس برگزار می كند. دوره تربیت خبرنگاری مدرسان دوره: مدرسان: دکتر ساسان والی زاده (خبر نویسی) دکتر مصطفی آجرلو (مصاحبه خبری) دکتر شیرزادیان / استاد مهدی طاهری (عکاسی با…