مرور برچسب

آنتوان چخوف ؛ بهترین داستان های کوتاه

کتاب های پیشنهادی ؛ آقای فرهاد رفیعی

کتاب های پیشنهادی آقای فرهاد رفیعی : توضیحات : ده کتابی که در نگاه و سلیقه ادبی من بسیار موثر بودند بدون ترتیب از این قرارند: ارنست همینگوی ؛ بهترین داستان های کوتاه (ترجمه احمد گلشیری) آنتوان چخوف ؛ بهترین داستان های کوتاه (ترجمه…