مرور برچسب

آیین تنظیم قراردادها

کتاب های پیشنهادی ؛ آقای محمد جعفری

کتاب های پیشنهادی ؛ آقای محمد جعفری: ( فعال فرهنگی ،تهیه کننده، کارگردان و مستند ساز، مسئول موسسه مها فیلم) مسئولیت و سازندگی ( علی صفایی حائری) مستند شناسی از نظریه تا گونه شناسی (آرین طاهری) ماجرای فکر آوینی (وحید یامین پور)…