مرور برچسب

استراتژی انتظار شفیعی سروستانی

کتاب های پیشنهادی ؛ مهدی علی

📍کتاب های پیشنهادی آقای مهدی علی 🔸رنج مقدس (نرجس شکوریان فرد) 🔹در غرب خبری نیست ( اریش ماریا مارک) 🔸اینجا رودخانه ای جاریست (میثم محمدی) 🔹هزار توی سعودی (کارت الیوت هاوس) 🔸مسیح کردستان ( نصرت الله محمود زاده) 🔹مربع های قرمز (زینب…