مرور برچسب

انقلاب و فضای بین الملل

دکتر یحیی جهانگیری : ادبیاتی که برای انقلاب بدون مرز نساخته ایم …

تصویر ما از انقلاب، با تصویر بیرونی از انقلاب بعضاً متفاوت است و این خطرآفرین است. اگر نتوانیم ادبیات فرامرز تولید کنیم با همین ادبیات ترجمه ای، موشکی علیه خود ما می شود. Revolution  اصلاً کلمه رسانایی برای انقلاب امام نیست؛…