مرور برچسب

بیمارستان

پویش قدردانی از کادر درمان

پویش قدردانی از کادر درمان بمناسبت روز پرستار اعضای کادر درمان دلی پر مهر دارند که این دل بیشتر بخشندگی را یاد گرفته. ولی گاهی اوقات میتوانیم حتی با یک متن هم که شده، تشکرمان را به آنها ابراز کنیم و به خاطر زحماتی که میکشند قدردانی مان…