مرور برچسب

رمان مهاجران هاورادفاست

کتاب های پیشنهادی ؛ مسعود منوچهری

?کتاب های پیشنهادی آقای #مسعود_منوچهری برای خرید در طرح پاییزه کتاب ?سه دیدار (نادر ابراهیمی ) ?مردی در تبعید ابدی( نادر ابراهیمی) ?ناقوس ها به صدا در می آیند(ابراهیم حسن بیگی ) ?آن مرد با باران می آید (وجیهه سامانی ) ?مربع های قرمز…