مرور برچسب

رهبری در جمع جبهه انقلاب

ربط دل من و تو ربط عاشقی است .

در مقابل ما یک جبهه ای هست، ما اگر بخواهیم در مقابل این جبهه کار کنیم هم باید تنوع داشته باشیم، هم باید ابتکار داشته باشیم، هم باید انگیزه داشته باشیم، هم باید برنامه داشته باشیم، کارمان هدایت شده باشد و این نمی شود مگر با تشکیل جبهه.…