مرور برچسب

روایت کتابخوانی

تصاویر اکران شهری تبلیغات جشنواره کتابزی

مجموعه ای از اقلام تبلیغاتی جشنواره کتابزی که با همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز اکران شهری گردیده است . شهر شیراز در سال 1400 پایتخت کتاب ایران می باشد و جشنواره کتابزی به منظور تشویق و ترغیب و ترویج کتاب و کتابخوانی…