مرور برچسب

زمین سوخته احمد محمود

کتاب های پیشنهادی ؛ سید محمد امین جعفری حسینی

📍کتاب های پیشنهادی آقای #سید محمد امین جعفری حسینی ❇️راستش را بخواهید انتخاب از میان خیل کتاب هایی که خوانده و دوستشان دارم خیلی دشوار است. بدون تردید در حوزه ی شعر آثار فراوانی هستند که می توانم معرفی کنم که از شماره های شما فهرست ده…