مرور برچسب

سه راه سرگردون رضا رسولی

کتاب های پیشنهادی ؛ محمد صادق شریفی

کتاب های پیشنهادی آقای محمد صادق شریفی مردی در تبعید ابدی(نادر ابراهیمی) دیلماج( حمیدرضا شاه آبادی) پایی که جا ماند(سیدناصر حسینی پور) رنج مقدس( نرجس شکوریان فرد) داستان یک انسان واقعی(بوریس پوله وی) سه راه سرگردون( رضا رسولی)…