مرور برچسب

سید محمد باقر صدر

حیف است کسی مثل شما زیر خاک برود!

حیف است کسی مثل شما زیر خاک برود!  سخن حقی ست که حتی به زبان نماینده صدام هم آمد! کسی که امام مغز متفکر جهان اسلامش خواند و استادش سید ابوالقاسم خویی، درباره ش گفت: اگر در غرب بود، برایش چه ها که نمی کردند! سید محمدباقر صدر که با بلوغ،…