مرور برچسب

شاخصه های ارزیابی عفاف و حجاب

شاخص های سنجش کیفیت طرح های حوزه حجاب و عفاف

بسم الله الرحمن الرحیم شاخص های سنجش کیفیت طرح های حوزه حجاب و عفاف تمدن غرب و پیروان آنها با کشف حجاب و ترویج فرهنگ برهنگی نیازهای جنسی انسان را پست کرده و بسیاری از رازوارگی هایی که مایه حیات و دل خوشی و نشاط بشر بود را برملا ساختند.…