مرور برچسب

شبکه روانشناسان اشراق

وبینار آموزش کاربرد تحقیق های کمی و کیفی در علوم انسانی

کارگروه پژوهش شبکه روانشناسان اشراق استان فارس با همکاری قرارگاه تحول اجتماعی استان برگزار می نماید. وبینار آموزش کاربرد تحقیق های کمی و کیفی در علوم انسانی( با تاکید بر روانشناسی ) ویژه مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری…