مرور برچسب

شبکه های فمینیستی

شبکه های فمینیستی فعال در ایران

سازمان فضای مجازی مرکز فارس با همکاری جبهه فرهنگی برگزار می نماید. دوره آموزشی شبکه های فمینیستی فعال در ایران سرفصل‌های این دوره به شرح زیر می باشد: بررسی مدل های جذب، سازماندهی و شبکه سازی فمینیست ها در فضای مجازی جریان…