مرور برچسب

شهدای شاخص فارس

قصه های جنگ ( فصل دوم ) ؛ این قسمت آقای قاسم مهدوی

در این برنامه قصه های جنگ محمد علی یزدانشناس به گفتگو با آقای قاسم مهدوی از یادگاران دفاع مقدس شهر شیراز می پردازند . روایت عملیات کربلای چهار و تحلیل و بررسی شخصیت شهید سید قاسم عرب سعدی از دیگر مباحث مطرح شده در این گفتگو می باشد .این…

قصه های جنگ (فصل دوم ) ؛ این قسمت علی مهجوران

در این برنامه قصه های جنگ محمد علی یزدانشناس به گفتگو با آقای علی مهجوران از یادگاران دفاع مقدس شهر شیراز می پردازند . روایت عملیات کربلای چهار و تحلیل و بررسی شخصیت شهید عباس حق پرست از دیگر مباحث مطرح شده در این گفتگو می باشد .این…

قصه های جنگ (فصل دوم ) ؛ این قسمت برادر اکبر آرام

در این برنامه قصه های جنگ محمد علی یزدانشناس به گفتگو با آقای اکبر آرام از یادگاران دفاع مقدس شهر شیراز می پردازند . روایت عملیات کربلای چهار و تحلیل و بررسی شخصیت شهید محسن اسماعیلی فرد از دیگر مباحث مطرح شده در این گفتگو می باشد .این…

قصه های جنگ (فصل دوم ) ؛ این قسمت برادر لطف الله یداللهی

در این برنامه قصه های جنگ محمد علی یزدانشناس به گفتگو با آقای لطف الله یداللهی از یادگاران دفاع مقدس شهرستان جهرم می پردازند . روایت عملیات کربلای پنج و تحلیل و بررسی شخصیت شهید خلیل مطهرنیا از دیگر مباحث مطرح شده در این گفتگو می باشد…

قصه های جنگ (فصل دوم ) ؛ این قسمت برادر علی رضا رفاهیت

در این برنامه قصه های جنگ محمد علی یزدانشناس به گفتگو با آقای علی رضا رفاهیت از یادگاران دفاع مقدس می پردازند . روایت عملیات محرم و تحلیل و بررسی شخصیت شهید حبیب روزیطلب و شهید حسین مشفق از دیگر مباحث مطرح شده در این گفتگو می باشد .این…

قصه های جنگ ؛ این قسمت برادر محمد علی رنجبر

در این برنامه قصه های جنگ محمد علی یزدانشناس به گفتگو با برادر محمد علی رنجبر از یادگاران دفاع مقدس شهر شیراز می پردازند . موضوع این جلسه تحلیل و بررسی شخصیت شهید هاشم اعتمادی می باشد .این گفتگو در فضای مجازی و از طریق اسکای روم انجام شده…

قصه های جنگ ؛ این قسمت برادر علی حسینقلی

در این برنامه قصه های جنگ محمد علی یزدانشناس به گفتگو با برادر علی حسینقلی از یادگاران دفاع مقدس شهر شیراز می پردازند . موضوع این جلسه تحلیل و بررسی شخصیت شهید بهاالدین مقدسی می باشد .این گفتگو در فضای مجازی و از طریق اسکای روم انجام شده…