مرور برچسب

شهدای شهرستان نی ریز

قصه های جنگ ( فصل سوم ) ؛ این قسمت : شهید علی اصغر سرافراز

در این برنامه قصه های جنگ محمد علی یزدانشناس به گفتگو با آقای اصغر ماهوتی و عبدالرحیم بناکار رزمنده و راوی دفاع مقدس می پردازد. زندگی و مجاهدت های شهید علی اصغر سرافراز از شهدای شهرستان نی ریز موضوع این گفتگو می باشد. این گفتگو در فضای…