مرور برچسب

شهدای عملیات طریق القدس

قصه های جنگ (فصل دوم ) ؛ این قسمت برادر علی رضا رفاهیت (جلسه دوم)

در این برنامه قصه های جنگ محمد علی یزدانشناس به گفتگو با آقای علی رضا رفاهیت از یادگاران دفاع مقدس می پردازند . روایت عملیات طریق القدس و تحلیل و بررسی شخصیت شهیدان سید رضا فتوت فرد و سید جواد دستغیب از دیگر مباحث مطرح شده در این گفتگو…