مرور برچسب

شهدای عملیات محرم

قصه های جنگ (فصل دوم ) ؛ این قسمت برادر داوود شاکر

در این برنامه قصه های جنگ محمد علی یزدانشناس به گفتگو با آقای داوود شاکر از یادگاران دفاع مقدس شهرستان داراب می پردازند . روایت عملیات رمضان و تحلیل و بررسی شخصیت شهید غلام حسین (حمید) عارف از دیگر مباحث مطرح شده در این گفتگو می باشد…

قصه های جنگ (فصل دوم ) ؛ این قسمت برادر علی رضا رفاهیت

در این برنامه قصه های جنگ محمد علی یزدانشناس به گفتگو با آقای علی رضا رفاهیت از یادگاران دفاع مقدس می پردازند . روایت عملیات محرم و تحلیل و بررسی شخصیت شهید حبیب روزیطلب و شهید حسین مشفق از دیگر مباحث مطرح شده در این گفتگو می باشد .این…