مرور برچسب

شهید مرتضی جاویدی

قصه های جنگ : این قسمت محمد رضا هادوی

در این برنامه آقای محمد علی یزدانشناس به گفتگو با برادر رزمنده محمد رضا هادوی از شهرستان فسا می پردازد و موضوع بحث و گفتگو بیان خاطرات و نکات ویژه زندگی شهید مرتضی جاویدی می باشد. این گفتگو در تاریخ 16 شهریور 1399 و از طریق فضای مجازی…