مرور برچسب

محمد علی یزدانشناس

قصه های جنگ ( فصل دوم ) ؛ این قسمت آقای قاسم مهدوی

در این برنامه قصه های جنگ محمد علی یزدانشناس به گفتگو با آقای قاسم مهدوی از یادگاران دفاع مقدس شهر شیراز می پردازند . روایت عملیات کربلای چهار و تحلیل و بررسی شخصیت شهید سید قاسم عرب سعدی از دیگر مباحث مطرح شده در این گفتگو می باشد .این…

قصه های جنگ (فصل دوم ) ؛ این قسمت برادر اکبر آرام

در این برنامه قصه های جنگ محمد علی یزدانشناس به گفتگو با آقای اکبر آرام از یادگاران دفاع مقدس شهر شیراز می پردازند . روایت عملیات کربلای چهار و تحلیل و بررسی شخصیت شهید محسن اسماعیلی فرد از دیگر مباحث مطرح شده در این گفتگو می باشد .این…

قصه های جنگ (فصل دوم ) ؛ این قسمت برادر لطف الله یداللهی

در این برنامه قصه های جنگ محمد علی یزدانشناس به گفتگو با آقای لطف الله یداللهی از یادگاران دفاع مقدس شهرستان جهرم می پردازند . روایت عملیات کربلای پنج و تحلیل و بررسی شخصیت شهید خلیل مطهرنیا از دیگر مباحث مطرح شده در این گفتگو می باشد…

راه یابی مستند بلاگردون به جمع 25 فیلم برتر جشنواره سینما حقیقت بخش کرونا

🚩«کاش کسانی بتوانند مثل  شهید آوینی این جهاد عظیم و عمومی را روایت کنند؛ همچنان ‌که شهید آوینی با آن بیان شیرین و زیبا و اثرگذارِ خودش توانست جزئیّات جبهه را برای ما روایت بکند و آن را ماندگار بکند. کاش کسانی بتوانند این کار را بکنند.»…

قصه های جنگ (فصل دوم ) ؛ این قسمت برادر ابراهیم عزیزی

در این برنامه قصه های جنگ محمد علی یزدانشناس به گفتگو با آقای ابراهیم عزیزی از یادگاران دفاع مقدس می پردازند .روایت مجاهدت ها و دلاوری های شهید حاج رسول استوار محمود آبادی از اهم مباحث مطرح شده در این گفتگو می باشد .این گفتگو در فضای…

قصه های جنگ (فصل دوم ) ؛ این قسمت برادر علی رضا رفاهیت (جلسه دوم)

در این برنامه قصه های جنگ محمد علی یزدانشناس به گفتگو با آقای علی رضا رفاهیت از یادگاران دفاع مقدس می پردازند . روایت عملیات طریق القدس و تحلیل و بررسی شخصیت شهیدان سید رضا فتوت فرد و سید جواد دستغیب از دیگر مباحث مطرح شده در این گفتگو…

قصه های جنگ (فصل دوم ) ؛ این قسمت برادر داوود شاکر

در این برنامه قصه های جنگ محمد علی یزدانشناس به گفتگو با آقای داوود شاکر از یادگاران دفاع مقدس شهرستان داراب می پردازند . روایت عملیات رمضان و تحلیل و بررسی شخصیت شهید غلام حسین (حمید) عارف از دیگر مباحث مطرح شده در این گفتگو می باشد…

قصه های جنگ (فصل دوم ) ؛ این قسمت برادر کاظم پدیدار

در این برنامه قصه های جنگ محمد علی یزدانشناس به گفتگو با آقای دکتر کاظم پدیدار از یادگاران دفاع مقدس می پردازند . روایت آزادسازی سوسنگرد و تحلیل و بررسی شخصیت شهید علی اکبر پیرویان از دیگر مباحث مطرح شده در این گفتگو می باشد .این گفتگو…

قصه های جنگ (فصل دوم ) ؛ این قسمت برادر علی رضا رفاهیت

در این برنامه قصه های جنگ محمد علی یزدانشناس به گفتگو با آقای علی رضا رفاهیت از یادگاران دفاع مقدس می پردازند . روایت عملیات محرم و تحلیل و بررسی شخصیت شهید حبیب روزیطلب و شهید حسین مشفق از دیگر مباحث مطرح شده در این گفتگو می باشد .این…

قصه های جنگ ؛ این قسمت برادر محمد علی رنجبر

در این برنامه قصه های جنگ محمد علی یزدانشناس به گفتگو با برادر محمد علی رنجبر از یادگاران دفاع مقدس شهر شیراز می پردازند . موضوع این جلسه تحلیل و بررسی شخصیت شهید هاشم اعتمادی می باشد .این گفتگو در فضای مجازی و از طریق اسکای روم انجام شده…

قصه های جنگ ؛ این قسمت برادر علی حسینقلی

در این برنامه قصه های جنگ محمد علی یزدانشناس به گفتگو با برادر علی حسینقلی از یادگاران دفاع مقدس شهر شیراز می پردازند . موضوع این جلسه تحلیل و بررسی شخصیت شهید بهاالدین مقدسی می باشد .این گفتگو در فضای مجازی و از طریق اسکای روم انجام شده…

قصه های جنگ ؛ این قسمت برادر محمد علی منفرد

در این برنامه قصه های جنگ محمد علی یزدانشناس به گفتگو با برادر محمد علی منفرد از یادگاران دفاع مقدس شهر کوار می پردازند . موضوع این جلسه تحلیل و بررسی شخصیت شهید حمید احمدیان دیلمی می باشد .این گفتگو در فضای مجازی و از طریق اسکای روم انجام…