مرور برچسب

من به هتک حرمت پیامبر عزیزمان اعتراض می کنم

دعوت به همراهی خانه طراحان فارس در خلق آثار ویژه پیامبر مهربانی های

هوالله سبحانه و تعالی با سلام و تقدیم احترام - و اما بعد؛ تاسف بار است که چنین رویدادهایی بستر سخن را بسازد اما اگر چنین اتفاقی نیز زمینه چاره اندیشی را ایجاد نکند، خسران صدچندان خواهد بود برادران و خواهران هنرمند و فرهیخته که قلب…