مرور برچسب

کارگاه تخصصی مسئله شناسی شیراز

کارگاه تخصصی مسئله شناسی

مطابق بررسی اندیشکده های مختلف؛ بحران های اصلی کشور ریشه در شش گلوگاه قانونی و اجرایی دارد ، لکن برای اجرای راهکارها در عمل اتفاق خاصی نیافتاده است .مهمترین فقدان را باید در فقدان مطالبه عمومی و قانونی این مسائل دانست . این مطالبه به دلیل…