تکنیک های اغواء مخاطب در رسانه

مرکز فضای مجازی بسیج استان اصفهان برگزار می نماید.

تکنیک های اغواء مخاطب در رسانه

زمان برگزاری این رویداد روز سه شنبه 21 اردیبهشت ماه، ساعت 15 می باشد.

با ارائه جناب آقای محسن غفور ، کارشناس و مدرس فضای مجازی

همچنین این رویداد با موضوع نگاه به سیاسی ترین اتفاق در سال 1400 می باشد.

نظرات بسته شده است.