دوره عمومی مطالعات بین الملل ؛ جمهوری اسلامی پاکستان

آشنایی عمومی با کشور جمهوری اسلامی پاکستان

?دوره عمومی مطالعات بین المللی
مجمع بین الملل فارس

?آشنایی عمومی با کشور:
جمهوری اسلامی پاکستان

✅با حضور:
آقای حسین شیخیان(فعال بین الملل و کارشناس حوزه شبه قاره هند)

?زمان: دوشنبه 2 تیرماه؛ ساعت 22

 

نظرات بسته شده است.