اقتدار

نظریۀ اقتدار در جنگ فرانرم با نظام سلطه

بسم الله الرحمن الرحیم


مسئلە جنگ نرم و مبارزە بدون خشونت به عنوان ابزاری برای

چیره شدن بر مرم یا نظام
حاکم و به عنوان روشی مؤثر در براندازی ها،

سابقه تاریخی دورودرازی دارد؛

اما در جایگاه نظریه ای که ساخت آکاادمیک به خود گرفته باشد،

دیرزمانی از عمر آن نمیگذرد.

از جمله افرادی که نظریۀ آنها مبنای برنامه ریزی ها

و تاکتیک های مؤثری در براندازی نرم

در چند دهۀ گذشته شده است جین شارپ است.
 دامنه و آثار نظرات او در برنامه ریزی های جریان

برانداز در حوادث چند دهۀ گذشتە جمهوری اسلامی

ایران به وضوح مشهود است. این نظریه استحکام خود را در

آزمون و خطاهای متعدد در جریان براندازی کشورهای

مختلف به دست آورده است ؛ اما در برابر نظام جمهوری اسلامی،

پرخطا رخ نموده است.


در این نوشتار درصدد این مهم هستیم که

علاوه بر نشان دادن

ضعفهای نظریۀ جین شارپ، با تکیه بر بیانات رهبر معظم انقلاب،

عوامل ناکارآمدی این نظریه را در حوادث جمهوری اسلامی ایران نشان دهیم.

این نوشتار بر مبنای سخنان نورانی

رهبر معظم انقلاب گردآوری شده است .

سخنان ایشان از طرفی با تکیه بر منابع وحیانی،

جنبۀ ملکوتی پیدا کرده است و از طرف دیگر، با

جین شارپتکیه بر کارکردها و آثار روشن و محسوس خود،

برای اذهان پوزیتیویست غربی نیز قابل درک شده است .

این نوشتار به عنوان منبع اولیه گردآوری شده

و برای ترویج و تحکیم بیشتر، به کار فکری بیشتر

و نظریه پردازی متمرکزتر نیازمند است .
در پرتو این نوشتار، معتقدیم جنگ نرمی که به عنوان

تئوری غربی مطرح شده است، مبتنی بر جهانبینی حسی است

و اگر جهان بینی توحیدی را همچون شاخصه ای

فرامادی در کنار این نظریه قرار دهیم،

علاوه بر تغییر بنیادین در مفاهیم و نتایج نظریه،

میتوان جنگی را «فرانرم» تعریف کرد که فراتر از محاسبات مادی،

بنیان های تمدن مادی غرب و نظام سلطه را به لرزه درآورده است .

نکتۀ پایانی اینکه در این نوشتار سعی شده نظریۀ اقتدار

و نظریۀ جنگ فرانرم در طول نظریە جین شارپ تعریف شود

که علاوه بر توجه به پیشینە نظریه،

هویت جمعی دانش و نظریه نیز ملاحظه شود 

تا بتوان نظریه را برای پویندگان دانش درک پذیر کرد؛ انشاءالله.


و من الله التوفیق و علیه التکلان

پی دی اف کتاب اقتدار

اقتدار

نظرات بسته شده است.