کتاب های پیشنهادی ؛ خانم تقی زاده

فعال فرهنگی استان فارس، شاعر و نویسنده

کتاب های پیشنهادی خانم تقی زاده

۳۶۵ روز با قرآن ( الهی قمشه ای)
قاف ( یاسین حجازی)
زنده رود در تکریت ( بابک طیبی )
جانستان کابلستان ( رضا امیرخانی)
جنگ دوست داشتنی (سعید تاجیکی)

من زنده ام ( معصومه آباد )
قهوه قندپهلو ( امیدمهدی نژاد )
آب هرگز نمیمیرد ( حمیدحسام )
خندیشه ( عبدالرضا قیصری )
تذکره اولیا ( عطارنیشابوری)

کتاب های پیشنهادی ؛ خانم تقی زاده

 

نظرات بسته شده است.