کتاب های پیشنهادی ؛ سید اسماعیل سجادی

فعال فرهنگی و رسانه ای استان فارس

کتاب های پیشنهادی آقای سید اسماعیل سجادی

خاطرات سفیر(نیلوفر شادمهری)
شئوون و اختیارات ولایت فقیه(امام خمینی ره)
کارنامه اسلام(عبدالحسین زرین کوب)
خدمات متقابل اسلام و ایران(مرتضی مطهری)
آمریکا بدون نقاب(سید هاشم میرلوحی)

درک تئوری رسانه( کوین ویلیامز)
نقش ائمه در احیاء دین( سید مرتضی عسکری)
عقاید اسلام در قرآن(سید مرتضی عسکری)
ما و اقبال ( علی شریعتی)
نورالدین پسر ایران( سید نورالدین عافی)
از معراج برگشتگان ( حمید داودآبادی)

نظرات بسته شده است.