کتاب های پیشنهادی ؛ سید حامد ترابی

تحلیل گر ساسی اجتماعی و اقتصادی ، مقاله نویس

📍کتاب های پیشنهادی آقای سید حامد ترابی

🔹حماسه حسینی( شهید مطهری)
🔸 طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن(سید علی خامنه ای)
🔹یاداشت های اسدالله علم(علینقی علیخانی)
🔸 ریشه ها(الکس هیلی)
🔹موش ها و آدم ها(جان اشتاین بک)

🔸 بینوایان(ویکتور هوگو)
🔹رسم جهاد(علی مشایخی ، محمد رضا حسینی)
🔸داستان رویانا(محمد علی زمانیان)
🔹حرکت( علی صفایی حائری)
🔸کتاب شعر پیاده آمده بودم(کاظم کاظمی)

سید حامد ترابیحماسه حسینی شهید مطهریطرح کلی اندیشه اسلامی در قرآنیادداشت های علم علینقی عالیخانیبینوایان ویکتور هوگوریشه ها الکس هیلیموش ها و آدم ها جان اشتاین بکرسم جهاد علی مشایخیداستان رویانا محمد علی زمانیانپیاده آمده بودم

نظرات بسته شده است.