کتاب های پیشنهادی ؛ محمد صادق شریفی

فعال فرهنگی و متخصص در تاریخ شفاهی

کتاب های پیشنهادی آقای محمد صادق شریفی

مردی در تبعید ابدی(نادر ابراهیمی)
دیلماج( حمیدرضا شاه آبادی)
پایی که جا ماند(سیدناصر حسینی پور)
رنج مقدس( نرجس شکوریان فرد)
داستان یک انسان واقعی(بوریس پوله وی)

سه راه سرگردون( رضا رسولی)
سرشار زندگی( جان فانته)
برخیزید(روح الله رشیدی)
مجموعه شعر چمدان های قدیمی( علیرضا قزوه)
مجموعه شعر زخم بی بهبود (یوسفعلی میرشکاک)

کتاب های پیشنهادی ؛ محمد صادق شریفی

نظرات بسته شده است.