کتاب های پیشنهادی ؛ مهدی علی

فعال حوزه کتاب و منتقد کتاب

📍کتاب های پیشنهادی آقای مهدی علی

🔸رنج مقدس (نرجس شکوریان فرد)
🔹در غرب خبری نیست ( اریش ماریا مارک)
🔸اینجا رودخانه ای جاریست (میثم محمدی)
🔹هزار توی سعودی (کارت الیوت هاوس)
🔸مسیح کردستان ( نصرت الله محمود زاده)

🔹مربع های قرمز (زینب عرفانیان)
🔸استراتژی انتظار ( اسماعیل شفیعی سروستانی)
🔹طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن( سید علی خامنه ای)
🔸تمدن رضوی (موسی نجفی)
🔹غرب چگونه غرب شد (صادق زیبا کلام)

آقای مهدی علیرنج مقدس نرگس شکوریان فرددر غرب خبری نیست اریش ماریا مارکاینجا رودخانه ای جاریست میثم محمدیهزار توی سعودی کارن الیوت هاوسمسیح کردستان نصرت اله محمودزادهمربع های قرمز زینب عرفانیاناستراتژی انتظار شفیعی سروستانی

طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآنغرب چگونه غرب شد

نظرات بسته شده است.